044 360-31-22
093 291-71-24

Реєстрація громадської організації зі статусом юридичної особи.

Громадська організація – об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

 

КРОК 1. Утворення громадської організації.

 

Утворення громадської організації здійснюється на установчих зборах її засновників та оформлюється протоколом.

 

Протокол установчих зборів громадської організації має містити відомості про:

 

1) дату та місце проведення установчих зборів;

 

2) осіб, які брали участь в установчих зборах;

 

3) рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності;

 

4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадської організації;

 

5) рішення про затвердження статуту громадської організації;

 

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадської організації відповідно до затвердженого статуту;

 

7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадської організації дії без додаткового уповноваження;

 

8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

 

 

Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадської організації є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Найменування громадської організації визначається рішенням установчих зборів під час її утворення.

Найменування громадської організації складається з двох частин – загальної та власної назв.

Найменування громадської організації викладається державною мовою. Громадська організація може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.

 У загальній назві зазначається організаційно-правова форма «громадська організація».

 Власна назва громадської організації не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому законом порядку.

 

Важливо відмітити, що власна назва громадської організації не може містити:

 

 • найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);

 • власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);

 • інші позначення, використання яких обмежено законом.

 

Власна назва громадської організації не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.

 

Забороняється використання у власній назві громадської організації історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Власна назва громадської організації має містити інформацію про статус громадської організації («дитяча», «молодіжна», «всеукраїнська») та може містити інформацію про її вид («екологічна», «правозахисна» тощо).

 

Крім того, власна назва громадської організації може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

 

Статут громадської організації має містити відомості про:

 

 1. найменування громадської організації та за наявності - скорочене найменування;

 2. мету (цілі) та напрями її діяльності;

 3. порядок набуття і припинення членства (участі) у громадській організації, права та обов'язки її членів (учасників);

 4. повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - керівні органи) громадської організації, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадську організацію, та її заміни;

 5. періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадської організації, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;

 6. порядок звітування керівних органів громадської організації перед її членами (учасниками);

 7. порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадської організації та розгляду скарг;

 8. джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадської організації;

 9. порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадської організації;

 10. порядок внесення змін до статуту;

 11. порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадської організації, а також щодо використання її коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.

 

У статуті громадської організації можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадської організації, що не суперечать вказаному закону.

 

КРОК 2. Зберіть усі необхідні документи.

 

Для реєстрації громадської організації керівник або особа (особи), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадської організації подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської організації заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:

 

1) примірник протоколу установчих зборів;

 

2) статут (у двох примірниках);

 

3) відомості про керівні органи громадської організації із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;

 

4) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

 

 Увага! Заява подається (надсилається поштовим відправленням) керівником або особою(ами), яка (які) має(ють) право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій. Справжність підписів зазначених осіб підлягає нотаріальному засвідченню.

 

КРОК 3. Надішліть (подайте особисто) усі зібрані документи до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Вашої організації.

 

 На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації громадської організації, про направлення документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті.

 

За відсутності підстав для відмови у реєстрації громадської організації для направлення документів на доопрацювання або для залишення документів без розгляду по суті, уповноважений орган з питань реєстрації у межах визначеного строку:

 

 • приймає рішення у формі наказу про реєстрацію громадської організації;

 • вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про зареєстровану громадську організацію та забезпечує внесення відомостей про зареєстровану громадську організацію як юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

 

КРОК 4. Отримайте документи.

 

Уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Вашої організації видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, свідоцтво про реєстрацію громадської організації та один примірник статуту з відміткою про реєстрацію.

 

Реєстрація громадської організації здійснюється безоплатно.

 

02.03.2015