044 360-31-22

Порядок повернення фізичною особою строкового банківського вкладу.

Повернення фізичною особою строкового банківського вкладу (депозиту), вимагає від вас певних дій, які мають здійснюватися вчасно у письмовій формі та у відповідності до умов договору банківського вкладу. Таким чином, для повернення вкладу, вам потрібно у строк передбачений договором письмово звернутися до банку з вимогою повернути вклад та відсотки відповідно до умов договору у зв’язку із закінченням його строку. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором (п. 2 статті 1060 Цивільного кодексу України).

Досить поширеним є випадок, коли на письмові звернення фізичної особи, банк ніяким чином не реагує, що у деяких випадках тягне за собою порушення Закону України «Про звернення громадян», та порушення договірних відносин, Цивільного кодексу України та ряду інших нормативно-правових актів.

Отже, якщо вам все ж таки не вдається повернути власні кошти, не зважаючи на письмові вимоги до банку про їх негайне повернення, не залишайте таку справу на розсуд часу, адже законодавство перебуває на вашій стороні. Тому наступним кроком у разі недосягнення бажаного результату повернути вклад, ви можете звернутися за захистом свого порушеного права до суду, який як правило (відповідно до судової практики), задовольнить вашу вимогу, повернути кошти, та змусить банк сплатити вам усі відсотки відповідно до умов договору.

Якщо Національний банк України (Надалі -НБУ) прийняв рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. НБУ не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про віднесення банку до категоріях неплатоспроможних, повідомляє про це рішення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб для вжиття ним заходів передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Надалі - Закон).

Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує три місяці, а для системно важливих банків – шість місяців. За обґрунтованих підстав зазначені строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця. Тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду (п. 4 статті 34 Закону). Під час тимчасової адміністрації Фонд має повне і виняткове право управляти банком відповідно до цього Закону, нормативно-правових актів Фонду та вживати дії, передбачені планом врегулювання. (п. 5 статті 34 Закону).

Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:

 • Задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;

 • Примусове стягнення коштів та майна банку, звернення стягнення на майно банку, накладення арешту на кошти та майно банку;

 • Нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також зобов’язань перед кредиторами, у тому числі не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку;

 • Зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо це не може призвести до порушення порядку погашення вимог кредиторів, встановлених Законом;

 • Нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед кредиторами, (обмеження встановлені даним пунктом не поширюються на зобов’язання банку щодо):

 • Виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантуються Фондом, в національній валюті України. Додатково (п. 5 статті 36 Закону).

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми гарантованого розміру відшкодування коштів за вкладом, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень (п. 1 статті 26 Закону).

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Фонд не відшкодовує кошти:

 • передані банку в довічне утримання;

 • за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

 • за вкладом, підтвердженим (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

 • розміщені на вкладу у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття НБУ рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

 • розміщені на вкладу у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення наданих послуг до дня прийняття НБУ рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

 • розміщення на вклад власником істотної участі банку;

 • розміщенні на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;

 • за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі до дня виконання зобов’язань;

 • за вкладом у філіях іноземних банків;

 • за вкладами у банківських металах ( п. 4 статті 26 Закону).

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону (п. 5 статті 26 Закону).

Відповідно до статті 28 Закону, Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх представникам та спадкоємцям у національній валюті України в готівковій або безготівковій формі не пізніше семи днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти.

Фонд не пізніше ніж за 30 днів до закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку публікує оголошення в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.

Уповноважена особа Фонду зобов’язана у 60-денний строк з дня його призначення надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня повідомлення.

Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні банку і не були вилучені власниками в зазначений у повідомленні строк, вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку. Такі цінності переходять у розпорядження Фонду для повернення законним власникам (п. 7 статті 49).

Отже, отримати власний депозит в іноземній валюті ви зможете до введення Фондом тимчасової адміністрації банку, у разі якщо банк перебуває у стані тимчасової адміністрації, повернення коштів з депозитного рахунку здійснюється в національній валюті України з часу прийняття рішення Фондом про ліквідацію банку.

 

31.03.2015