044 360-31-22
093 291-71-24

Яку відповідальність будуть нести місцеві органи влади за поширення неправдивої інформації?

Яку нeсe відповідальність сільська рада пeрeд юридичною особою, якщо с/р завідомо подає нeправдиву інформацію до контролюючих органів, зумовлюючи цим самим бeзпідставні пeрeвірки?

Відповідь юридичного консультанта:

Загалом, питання щодо встановлення права на недоторканність ділової репутації юридичної особи закріплено у Цивільному кодексі України (ст. 201 визначає ділову репутацію як одне з немайнових прав, що підлягають захисту законом; ст. 200 встановлює спосіб захисту ділової репутації; ст. 23 та 1167 визначають поняття немайнової шкоди та гарантують право на її відшкодування),  у законах «Про друковані засоби масової інформації в Україні», «Про інформацію», «Про телебачення та радіомовлення»,  «Про державну підтримку засобі масової інформації та соціальний захист журналістів» тощо.

Варто зазначити, що положення ЦК Уураїни, які гарантують недоторканність ділової репутації юридичної особи, застосовуються за аналогією з тими, що регулюють даний інститут у контексті фізичних осіб, але враховуючи специфіку юридичної особи як особливого суб’єкта цивільних правовідносин. 

Порушення права на недоторканність ділової репутації полягає в розповсюдженні неправдивих відомостей про юридичну особу, внаслідок чого вона зазнає немайнової шкоди.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди»,  під немайновою шкодою юридичної особи слід розуміти втрати немайнового характеру,  що  настали  у  зв'язку  приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності. 

Захист права на недоторканність ділової репутації здійснюється у судовому порядку, а саме, в позовному провадженні (якщо йдеться про відшкодування немайнової шкоди) або в порядку окремого провадження (якщо необхідно спростувати поширену неправдиву інформацію про юридичну особу). З заявою про захист ділової репутації може звернутися як сама юридична особа, щодо якої було допущено дане порушення прав, так і уповноважена нею особа.

Згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», відповідачами у  справі  про  захист  гідності,  честі  чиділової  репутації  є  фізична  або  юридична особа,  яка поширила  недостовірну інформацію, а також автор цієї інформації. Якщо позов   пред'явлено   про    спростування    інформації, опублікованої   в   засобах   масової   інформації,  то  належними відповідачами є  автор  і  редакція  відповідного  засобу  масово інформації  чи  інша  установа,  що  виконує її функції.

Позовна заява про захист ділової репутації має  містити, зокрема, відомості про те, в який спосіб була поширена інформація, що порушує особисті немайнові права позивача (заявника),  яка саме інформація  поширена відповідачем (відповідачами),  із зазначенням часу,  способу  та кола осіб,  яким  така  інформація  повідомлена,  інші обставини,  які мають юридичне значення,  посилання на докази,  що підтверджують кожну з таких обставин,  а також зазначення  способу, в який позивач бажає захистити своє порушене право.

Позивач (заявник) може вимагати від відповідача здійснення однієї з таких дій (або одночасно кількох):

- спростування поширеної ним неправдивої інформації щодо позивача (заявника);

-  надання відповіді;

-  відшкодування немайнової шкоди.

На наш погляд, неправдива інформація, поширена радою, беззаперечно наносить шкоду діловій репутації вашої юридичної особи, а також спричиняє майнову шкоду. Радимо звернутися до кваліфікованих юристів для підготовки позовної заяви, в якій має бути викладена ґрунтовна інформація та доказова база. Таким чином ви зможете захистити порушені права у суді.

07.09.2017